Chuyên đề 12: Thể bị động

MODULE 12

PASSIVE FORM (Thể bị động)

          Câu bị động (passive sentence) là câu trong đó chủ ngữ là người hay vật nhận hoặc chịu tác động của hành động.

 • Cách đổi sang câu bị động (Passive transformation)

          Active:                  Subject (S1)                   Verb                     Object (O1)

          Passive:                Subject (O1)        BE + past participle      by Object (S1)

              Ví dụ: They built that bridge in 1999. (Họ xây cây cầu đó năm 1999.)

                       ⇾ That bridge was built in 1999. (Cây cầu đó được xây năm 1999.)

 

Present simple                         ⇾                am / is / are + past participle

Present continuous                   ⇾                am / is / are + being + past participle

Past simple                              ⇾                was / were + past participle

Past continuous                       ⇾                was / were + being + past participle

Present perfect                         ⇾                have / has + been + past participle

Past perfect                             ⇾                had + been + past participle

Future simple                           ⇾                will + be + past participle

Future continuous                     ⇾                will be + being + past participle

Future perfect                           ⇾                will + have been + past participle

Be going to                              ⇾                am / is / are going to + be + past participle

Modal verbs                             ⇾                can, should, must, … + be + past participle

Present infinitive                      ⇾                to be + past participle

Perfect infinitive                       ⇾                to have been + past participle

Present participle                      ⇾                being + past participle

Perfect participle                      ⇾                having been + past participle

* Lưu ý:

 • Chỉ có thể đổi sang câu bị động với những câu có ngoại động từ (transitive verb).
 • Động từ to be trong câu bị động phải thích hợp với thì (tense) của câu chủ động và phù hợp với chủ từ bị động (passive subject).
 • Các chủ từ I, we, you, they, he, she, one, everyone, somebody, people trong câu chủ động thường được bỏ đi trong câu bị động.
 • Trạng từ chỉ nơi chốn + BY (agent) + Trạng từ chỉ thời gian

          Ví dụ: The vase was put on the table by Peter yesterday.

 • Trạng từ chỉ thể cách thường dứng giữa be và quá khứ phân từ.

          Ví dụ: The problem has been carefully studied by the scientists.

                   (Vấn đề đã được các nhà khoa học nghiên cứu kỹ.)

 • Một số cấu trúc bị động đặc biệt (Special passive structures)
 1. Động từ với hai tân ngữ (verb with two objects)

          Khi động từ chủ động có hai tân ngữ (objects) thì cả hai tân ngữ đều có thể làm chủ ngữ cho câu bị động. Tuy nhiên tân ngữ chỉ người thường được sử dụng hơn.

          Ví dụ: My mother gave me (I.O) some money (D.O).

                   => I was given some money by my mother.

                   => Some money was given to me by my mother.

 1.  Động từ chỉ giác quan (verbs of perception: see, notice, hear, look, taste,...)

Active:        S + V + O + bare-inf. / V-ing

Passive:      S + be + past part. + to-inf. / V-ing

          Ví dụ: We saw her go / going out of the house.

                    => She was seen to go / going out of the house.

 1.  Động từ chỉ cảm xúc (like, love, hate, wish, prefer, hope,...)

                                      Active:        S + V + O + to-infinitive

                                      Passive:      S + V + O + to be + past part.

          Ví dụ: He wanted someone to take some photos.

                   => He wanted some photos to be taken.

 1.  Động từ chỉ ý kiến

          Active:        S + V (+that) + clause (S2 + V2 + O2…)

          Passive:      • It + be + past participle (+that) + clause

                             • S2 + be + past participle + to-infinitive / to have + pp

          Ví dụ: People say (that) John is nice.

                   => It is said (that) John is nice.

                   => John is said to be nice.

* Lưu ý: Hành động của mệnh đề that xảy ra trước hành động trong mệnh đề chính thì dùng perfect infinitive (to have + past participle).

          Ví dụ: They report that three victims were missing.

                   => Three victims are reported to have been missing.

 1. Thể sai khiến (Causative form)

          Active:        S + have + O (person) + bare-infinitive + O (thing)

                             S + get + O (person) + to-infinitive + O (thing)

          Passive:      S + have / get + O (thing) + past participle

          Ví dụ: I will have some workers repair the roof. / I will get some workers to repair the roof.

                   => I will have / get the roof repaired.

 
Tin tức liên quan

137 UNITS NGỮ PHÁP THEO CHỦ ĐỀ TRONG ENGLISH GRAMMAR IN USE

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 137: PHRASAL VERBS

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 136 VERB + PREPOSITION (5)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 135 VERB + PREPOSITION (4)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 134 VERB + PREPOSITION (3)