Hướng dẫn đọc hiểu series 12/33

The Planets of Jupiter

(1)The largest of the giant gas planets, Jupiter, with a volume 1,300 times greater than Earth’s, contains more than twice the mass of all the other planets combined. (2) It is thought to be a gaseous and fluid planet without solid surfaces. (3)Had it been somewhat more massive, Jupiter might have attained internal temperatures as high as the ignition point for nuclear reactions, and it would have flamed as a star in its own right. (4) Jupiter and the other giant planets are of a low-density type quite distinct from the terrestrial planets: they are composed predominantly of such substances as hydrogen, helium, ammonia, and methane, unlike terrestrial planets. (5) Much of Jupiter’s interior might be in the form of liquid, metallic hydrogen. (6) Normally, hydrogen is a gas, but under pressures of millions of kilograms per square centimeter, which exist in the deep interior of Jupiter, the hydrogen atoms might lock together to form a liquid with the properties of a metal.(7) Some scientists believe that the innermost core of Jupiter might be rocky, or metallic like the core of Earth.

(8) The core of Jupiter rotates very fast, once every 9.8 hours. (9) As a result, its clouds, which are composed largely of frozen and liquid ammonia, have been whipped into alternating dark and bright bands that circle the planet at different speeds in different latitudes. (10) Jupiter’s puzzling Great Red Spot changes size as it hovers in the Southern Hemisphere. (11) Scientists speculate it might be a gigantic hurricane, which because of its large size (the Earth could easily fit inside it), lasts for hundreds of year.

(12) Jupiter gives off twice as much heat as it receives from the Sun. (13) Perhaps this is primeval heat or beat generated by the continued gravitational contraction of the planet. (14) Another star like characteristic of Jupiter is its sixteen natural satellites, which, like a miniature model of the Solar System, decrease in density with distance from rocky moons close to Jupiter to icy moons farther away. (15) If Jupiter were about 70 times more massive, it would have become a star, Jupiter is the best-preserved sample of the early solar nebula, and with its satellites, might contain the most important clues about the origin of the Solar System.

(1) Jupiter, hành tinh lớn nhất trong các hành tinh khí, to gấp Trái Đất 1300 lần, có khối lượng gấp đôi tổng khối lượng của các hành tinh khác cộng lại. (2) Nó được cho là một hành tinh toàn khí và chất lỏng chứ không có bề mặt rắn. (3) Nếu Jupiter lớn hơn thì nhiệt độ bên trong của nó có thể đạt tới nhiệt độ của điểm đánh lửa trong các phản ứng hạt nhân, và nó có thể tự bốc cháy như một ngôi sao. (4) Jupiter và các hành tinh khổng lồ khác thuộc loại có mật độ thấp, hoàn toàn khác với các hành tinh đất: chúng được cấu tạo chủ yếu bởi các thành tố như hydrogen, helium, ammonia, và methane, khác với các hành tinh đất. (5) Bên trong của Jupiter có thể là hydrogen kim loại dạng lỏng. (6) Thông thường thì, hygrogen ở thể khí, nhưng dưới áp lực lớn của hàng triệu kg trên một cm2 trong lòng sâu của Jupiter, các phân tử hydrogen gắn với nhau để hình thành nên dạng lỏng với tính chất của một kim loại. (7) Một số nhà khoa học tin rằng ở nơi sâu nhất trong lòng Jupiter có thể là đá hoặc kim loại giống như lõi Trái Đất.

 

(8) Lõi Jupiter quay rất nhanh, cứ 9.8 giờ/vòng. (9) Kết quả là, mây của Jupiter, cái mà cấu thành bởi amonnia dạng lỏng và băng, bị đánh tan thành các mảng sáng tối luân phiên và quay quanh hành tinh này với tốc độ khác nhau ở các vĩ độ khác nhau. (10) Điều khó hiểu - Great Red Spot của Jupiter thay đổi kích cỡ khi nó chuyển động ở Nam bán cầu.(11) Các nhà khoa học phỏng đoán đó có thể là một cơn bão khổng lồ (tới mức Trái đất có thể dễ dàng nằm vừa trong đó) kéo dài hàng trăm năm.

(12)Jupiter sản sinh ra lượng nhiệt gấp đôi lượng mà nó nhận từ mặt trời. (13) Đó cũng có thể là do nhiệt lượng nguyên thủy của nó hoặc do tiết tấu sinh ra bởi sự co trọng lực liên tục của hành tinh này. (14) Một ngôi sao khác có tính chất giống với Jupiter chính là 16 vệ tinh tự nhiên của nó, giống như mô hình thu nhỏ của Hệ mặt trời: Jupiter là trung tâm , các vệ tinh sắp xếp theo thứ tự các vệ tinh đá ở gần và xa dần là các vệ tinh băng. (15) Nếu Jupiter to hơn 70 lần, nó có thể trở thành một ngôi sao, Jupiter là hình mẫu điển hình của tinh vân mặt trời thuở sơ khai, và với các vệ tinh của nó, có thể chứa những gợi ý quan trọng nhất về nguồn gốc của hệ mặt trời.

Từ vựng:

Planet (n) /ˈplæn.ɪt/ : hành tinh

Mass (n) /mæs/ : khối lượng lớn

Gas (n) /ɡæs/: khí ga

Solid (adj/n) /ˈsɒl.ɪd/ : rắn/ chất rắn

Liquid (adj/n) /ˈlɪk.wɪd/ : lỏng/ chất lỏng

Metal  (n) /ˈmet.əl/ : kim loại

Internal (adj) /ɪnˈtɜː.nəl/ : bên trong

Distinct (adj) /dɪˈstɪŋkt: khác biệt

Be Composed of sth (v) /kəmˈpəʊz/: cấu thành cái gì

Pressure (n) /ˈpreʃ.ər/ : áp lực

Latitude  (n) /ˈlæt.ɪ.tʃuːd/: vĩ độ

Satellite (n) /ˈsæt.əl.aɪt/ : vệ tinh

Origin (n) /ˈɒr.ɪ.dʒɪn/ : nguồn gốc

 

Ngữ pháp:

Câu điều kiện:

Câu điều kiện chính là câu giả định trong đó chỉ ra điều kiện để hành động, hiện tượng trong mệnh đề chính có thể xảy ra.

  • Câu điều kiện loại 0 diễn tả một hành động, sự kiện luôn luôn đúng, kiểu một chân lý.

If  S  V (simple present), S V (simple present)

  • Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc, hiện tượng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If  S  V (present), S will V.

  • Câu điều kiện loại 2 diễn tả sự việc, hiện tượng không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If S Ved, S would V.

  • Câu điều kiện loại 3 không có thực trong quá khứ.

If S had PII, S would/could/may/might have PII.

(15) If Jupiter were about 70 times more massive, it would have become a star,.

(3)Had it been somewhat more massive, Jupiter might have attained internal temperatures as high as the ignition point for nuclear reactions, and it would have flamed as a star in its own right.

Question 1 : The word attained in paragraph 1 is closest in meaning to _____.

A. attempted

B. changed

C. lost

D. reached

Câu 1: Từ attained ở đoạn 1 gần nghĩa nhất với___

A. cố gắng

B. thay đổi

C. mất

D. đạt tới

Câu hỏi dạng tìm từ đồng nghĩa

#Tip 3: Đối với những câu tìm từ đồng nghĩa, bạn cần có vốn từ vựng nhất định và tập đoán nghĩa các từ dựa vào ngữ cảnh hoặc dùng phương pháp loại trừ.

Question 2: The word they in paragraph 1 refers to _____.

A. nuclear reactions

B. giant planets

C. terrestrial

D. substances

Câu 2: Từ they ở đoạn 1 dùng để chỉ_____

A. Các phản ứng hạt nhân

B. Các hành tinh khổng lồ

C. đất

D. Các  thành phần

Câu hỏi dạng tìm đối tượng mà đại từ đề cập

# Tip 4: Đối với những câu hỏi hỏi về đối tượng mà đại từ nào đó đề cập tới, cần phải đọc cả câu có đại từ đấy để xem nó thay thế cho cái gì. Có thể bạn phải đọc cả câu trước và câu sau để hiểu hết

(4) Jupiter and the other giant planets are of a low-density type quite distinct from the terrestrial planets: they are composed predominantly of such substances as hydrogen, helium, ammonia, and methane, unlike terrestrial planets.

 (tìm nghĩa của đại từ)

Question 3: According to the passage, hydrogen can become a metallic-like liquid when it is___

A. extremely hot

B. combined with helium

C. similar atmospheres

D. under pressure

Câu 3: Theo bài đọc, hydrogen có thể trở thành một chất lỏng có tính kim loại khi nó_____

A. Cực kỳ nóng

B. Được trộn với Helium

C. Cùng khí quyển

D. Dưới áp lực lớn

Câu hỏi dạng tìm ý

#Tip 2: Đối với câu hỏi dạng tìm ý, nên xác định thông tin nằm ở (những ) đoạn nào. Sau đó, tìm ý đúng trong đoạn đó. Ý cần tìm có thể được nhắc chính xác hoặc nhắc lái đi (paraphrase)

(6) Normally, hydrogen is a gas, but under pressures of millions of kilograms per square centimeter, which exist in the deep interior of Jupiter, the hydrogen atoms might lock together to form a liquid with the properties of a metal

(Tìm thông tin – thông tin bị paraphrase)

Question 4: According to the passage, some scientists believe Jupiter and Earth are similar in that they both have_____

A. solid surfaces

B. similar masses

C. similar atmospheres

D. metallic cores

Câu 4: Theo bài đọc, một số nhà khoa học tin răng Jupiter và Trái đất tương tự nhau ở chỗ chúng đều có____

A. Bề mặt rắn

B. Cùng khối lượng

C. Cùng khí quyển

D. Lõi kim loại

Câu hỏi dạng tìm ý

#Tip 2: Đối với câu hỏi dạng tìm ý, nên xác định thông tin nằm ở (những ) đoạn nào. Sau đó, tìm ý đúng trong đoạn đó. Ý cần tìm có thể được nhắc chính xác hoặc nhắc lái đi (paraphrase)

(7)Some scientists believe that the innermost core of Jupiter might be rocky, or metallic like the core of Earth.

(like = similar)

Question 5: The clouds surrounding Jupiter are mostly composed of _____.

A. ammonia

B. helium

C. hydrogen

D. methane

Câu 5: Những đám mây vây quanh Jupiter hầu như được cấu thành bởi____

A. Ammonia

B. Helium

C. Hydrogen

D. Methane

Câu hỏi dạng tìm ý

#Tip 2: Đối với câu hỏi dạng tìm ý, nên xác định thông tin nằm ở (những ) đoạn nào. Sau đó, tìm ý đúng trong đoạn đó. Ý cần tìm có thể được nhắc chính xác hoặc nhắc lái đi (paraphrase)

(9) As a result, its clouds, which are composed largely of frozen and liquid ammonia……….

Question 6: It can be inferred from the passage that the appearance of alternating bands circling Jupiter is caused by____

A. the Great Red Spot

B. heat from the Sun

C. the planet’s fast rotation

D. Storms from the planet’s Southern

Câu 6: Có thể suy ra từ bài đọc rằng: việc xuất hiện của các mảng luân phiên xoay quanh Jupiter được gây ra bởi______

A. Great Red Spot

B. Sức nóng từ mặt trời

C. Sự quay nhanh của hành tinh này

D. Các cơn bão từ phía Nam của hành tinh này

Câu hỏi dạng tìm ý

#Tip 2: Đối với câu hỏi dạng tìm ý, nên xác định thông tin nằm ở (những ) đoạn nào. Sau đó, tìm ý đúng trong đoạn đó. Ý cần tìm có thể được nhắc chính xác hoặc nhắc lái đi (paraphrase)

(8) The core of Jupiter rotates very fast, once every 9.8 hours. (9) As a result, its clouds, which are composed largely of frozen and liquid ammonia, have been whipped into alternating dark and bright bands that circle the planet at different speeds in different latitudes.

Question 7: The author uses the word puzzling in paragraph 2 to suggest that the Great Red Spot is____

A. the only spot of its kind

B. not well understood

C. among the largest of such spots

D. a problem for the planet’s continued existence

Câu 7: Tác giả sử dụng từ puzzling ở đoạn 2 để ám chỉ rằng Great Red Spot _____

A. Chỉ là một điểm

B. Chưa được hiểu rõ

C. Là một trong những điểm lớn nhất của loại điểm này

D. Là một vấn đề đối với việc tiếp tục tồn tại của hành tinh này

Câu hỏi dạng tìm từ đồng nghĩa/nghĩa của từ

#Tip 3: Đối với những câu tìm từ đồng nghĩa, bạn cần có vốn từ vựng nhất định và tập đoán nghĩa các từ dựa vào ngữ cảnh hoặc dùng phương pháp loại trừ.

Question 8: Paragraph 3 supports which of the following conclusions?

A. Jupiter gives off twice as much heat as the Sun.

B. Jupiter has a weaker gravitational force than the other planets.

C. Scientists believe that Jupiter was once a star.

D. Scientists might learn about the beginning of the Solar System by Studying Jupiter.

Câu 8: Đoạn 3 ủng hộ kết luận nào sau đây?

A. Jupiter tỏa ra nhiệt lượng gấp đôi Mặt trời

B. Jupiter có lực hấp dẫn yếu hơn các hành tinh khác

C. Các nhà khoa học tin rằng Jupiter đã tững là một ngôi sao

D. Các nhà khoa học có thể biết về sự khởi đầu của hệ mặt trời bằng cách nghiên cứu Jupiter

Question 9: Why does the author mention primeval heat in paragraph 3?

A. To provide evidence that Jupiter is older than the Sun

B. To provide evidence that Jupiter is older than the other planets

C. To suggest a possible explanation for the number of satellites that Jupiter has

D. To suggest a possible source of the quantity of heat that Jupiter gives off

Câu 9: Tại sao tác giả đề cập đến primeval heat ở đoạn 3?

A. Để cung cấp bằng chứng rằng Jupiter già hơn mặt trời

B. Để cung cấp bằng chứng răng Jupiter già hơn các hành tinh khác

C. Để gợi ý một lời giải thích cho số lượng vệ tinh của Jupiter

D. Để đưa ra một giải thích có thể về lượng nhiể mà Jupiter tỏa ra

Câu hỏi dạng tìm ý

#Tip 2: Đối với câu hỏi dạng tìm ý, nên xác định thông tin nằm ở (những ) đoạn nào. Sau đó, tìm ý đúng trong đoạn đó. Ý cần tìm có thể được nhắc chính xác hoặc nhắc lái đi (paraphrase)

(12) Jupiter gives off  twice as much heat as it receives from the Sun. (13) Perhaps this is primeval heat or beat generated by the continued gravitational contraction of the planet.

Question 10: Which of the following statements is supported by the passage?

A. If Jupiter had fewer satellites, it would be easier for scientists to study the planet itself.

B. If Jupiter had had more mass, it would have developed internal nuclear reactions.

C. If Jupiter had been smaller, it would have become a terrestrial planet.

D. if Jupiter were larger, it would give off much less heat.

 

Câu 10: Nhận xét nào sau đây được ủng hộ bởi bài đọc?

A. Nếu Jupiter có ít vệ tinh hơn, các nhà khoa học sẽ dễ để nghiên cứu hành tinh này hơn.

B. Nếu Jupiter có khối lượng lớn hơn, nó có thể phát triển các phản ứng hạt nhân bên trong nó

C. Nếu Jupiter nhỏ hơn, nó có thể trở thành một hành tinh đất

D. Nếu Jupiter lớn hơn, nó sẽ tỏa ra ít nhiệt lượng hơn.

Câu hỏi dạng tìm ý

#Tip 2: Đối với câu hỏi dạng tìm ý, nên xác định thông tin nằm ở (những ) đoạn nào. Sau đó, tìm ý đúng trong đoạn đó. Ý cần tìm có thể được nhắc chính xác hoặc nhắc lái đi (paraphrase)

(3)Had it been somewhat more massive, Jupiter might have attained internal temperatures as high as the ignition point for nuclear reactions, ….

 

 

Tin tức liên quan

Hướng dẫn đọc hiểu series 16/33

Hướng dẫn đọc hiểu series 15/33

Hướng dẫn đọc hiểu series 14/33

Hướng dẫn đọc hiểu series 13/33

Hướng dẫn đọc hiểu series 11/33