DẠNG TỪ (WORD FORM)

 

DẠNG TỪ (WORD FORM)

Dạng bài tập này tương đối dễ, và thường xuất hiện nhiều hơn ở các đề thi TN PTTH. Câu hỏi có thể yêu cầu bạn chọn dạng từ đúng để hoàn chỉnh câu hoặc tìm lỗi sai liên quan đến dạng từ.

• There are small _____ between British and American English.

     A. differences            B. different           C. difference         D. differently

                                                          (Trích đề thi TNPT năm 2006, 7 năm)

Đáp án: A. Từ cần điền vào ô trống phải là một danh từ. Vậy, loại B (adj.) và D(adv.); A và C đều là danh từ, nhưng đáp án đúng là A (differences) vì động từ ở dạng số nhiều (are).

• Many young people lack skills, good education, and financial to settle in the urban areas

                                   A                                                 B                                    C

where many jobs are found.

                                 D

Đáp án: B. Skills, good education là danh từ và cụm danh từ, làm tân ngữ cho động từ lack, vậy B phải là một danh từ (finance).

• We couldn’t fly _____ because all the tickets had been sold out.

    A. economical            B. economy          C. economic                   D. economics

                                                          (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2009)

Đáp án: B. Đối với câu trên, nếu suy luận ta thấy fly là động từ, vậy sau nó phải là một trạng từ. Tuy nhiên, trong số các chọn lựa cho sẵn không có trạng từ nào cả. Đây là cách dùng đặc biệt. Khi nói về hạng vé, economy có nghãi là hạng bình thường, rẻ.

• The equipment in our office needs _____.

 1. modernizer                              B. modernizing

     C. modernized                              D. modernization

                                                                   (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2006)

Đáp án: B. need + V-ing = cần được làm gì

              Thông thường, để tìm câu trả lời nhanh cho bài tập dạng từ, bạn phải đọc qua câu hỏi, và xác định từ loại của từ cần điền vào ô trống, xem nó là tính từ, trạng từ, danh từ, hay động từ, v.v

              Đề thi cũng có thể yêu cầu tìm lỗi sai liên quan đến việc sử dụng từ loại, ví dụ như phải dùng tính từ thay vì trạng từ, động từ thay vì tính từ, danh từ chỉ người thay vì danh từ chỉ ngành học, hay chỉ hành động, v.v.

• Found in the 12th century, Oxford University ranks among the world’s oldest

      A                                                                 B         C

universities.

        D

                                                                                       (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2009)

Đáp án: A (Founded)

• I have been working hardly for two weeks and now I feel like a rest.

                A                    B                           C                            D

(Trích đề thi TNPT năm 2009, 7 năm)

Đáp án: B (hard)

• Many successful film directions are former actors who desire to expand their experience in

                  A              B                      C                                         D

the film industry.

                                                                                       (Trích đề thi ĐH-CĐ, 2007)

Đáp án: B (film directors = đạo diễn phim)

• Modern transportation can speed a doctor to the side of a sick person even if the patient

                                                                  A                            B           C

lives on an isolating farm.                                             

                  D

                                                                             (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2006)

Đáp án: D (isolated)

Sau đây là phân dạng bài tập liên quan đến từ loại và nghĩa của câu.

A. DANH TỪ (Nouns)

          Để chọn đúng đáp án là một danh từ, bạn cần biết các hậu tố chỉ danh từ, và để ý các vị trí có thể mà một danh từ thường xuất hiện.

 1. Hậu tố chỉ danh từ (noun suffixes)

          -ment          -tion            -sion           -ness           -ity              -er/or

          -ship           -ing             -dom           -acy             -cy              -ics

          -al               -hood          -ance           -ence           -ent             -age

          -ee               -ure             -ism            -ate             -ency           -phile

          -ology

 1. Một danh từ có thể làm chủ ngữ, tân ngữ, và bổ ngữ.

Books are useful.

I enjoy watching cartoons.

He is a doctor.

 1. Danh từ thường đứng sau tính từ.

He has a big house.

 1. Danh từ đứng trước một danh từ khác để làm chức năng của một tính từ (và danh từ đó phải ở dạng số ít.)

                   a bread knife = một con dao để cắt bánh mì

                   a film director = đạo diễn phim

                   a bus station = trạm xe buýt

                   a birthday party = bữa tiệc sinh nhật

                   a souvenir shop = cửa hàng bán đồ lưu niệm

          Lưu ý: Có một số ngoại lệ sau:

                   a clothes shop = một cửa hiệu quần áo

                   a glasses case = một hộp đựng kính

                   a customs officer = một nhân viên hải quan

                   a savings account = một tài khoản tiết kiệm

                   the accounts department = văn phòng kế toán

                   a sports club = một câu lạc bộ thể thao

                   a goods train = một tàu lửa chở hàng

                   a sales conference = một hội nghị về bán hàng

                   a clothes-brush = một cái bàn chải giặt

                   a drinks party = một bữa tiệc rượu

                   a greeting (s) card = thiệp chúc mừng

                   an antique (s) dealer / shop = người buôn đồ cổ / quầy bán đồ cổ

          Cũng lưu ý rằng, các danh từ số ít tận cùng bằng -ics cũng có thể được dùng trước các danh từ khác:

                   an athletics meeting = một cuộc thi điền kinh

                   an economics degree = một bằng kinh tế

          men và women được dùng để bổ nghĩa cho danh từ số nhiều với nghĩa ‘chủ ngữ’:

                   men drivers (= men who drive) = những tài xế nam

                   women pilots (= women who are pilots) = những phi công nữ

          man và woman được dùng trước danh từ với nghĩa ‘tân ngữ’:

                   man eaters (lions/ tigers that eat people) = động vật ăn thịt người

                   woman haters = (people who hate woman) = những người ghét phụ nữ

 1. V-ing + danh từ = danh từ ghép

                   a washing machine = một cái máy giặt

                   a sleeping bag = một túi ngủ

                   a dining room = phòng ăn

                   a waiting list = danh sách chờ đợi

I have bought a present for my mother, and now I need some _____.

          A. paper wrapper                             B. wrap paper

          C. wrapped paper                                      D. wrapping paper

                                                                             (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2008)

Đáp án: D

You must get the washing _____ fixed as soon as possible.

 1. machine                B. mechanic                   C. machinery                 D.mechanical

          Đáp án: A

 1. Một số lưu ý sau:
 2. Danh từ đếm được số ít dùng với mạo từ a / an. Không dùng a / an với danh từ không đếm được.

There is a _____ of water because it hasn’t rained for a long time.

 1. shortage               B. short                C. shortest            D. shorter

(Trích đề thi TNPT năm 2009, 3 năm)

     Đáp án: A. shortage (n.) = sự thiếu hụt (a/an/the + N)

 1. Danh từ được dùng sau các từ chỉ định lượng như some, many, much, few, a few, a little, little.

There was only a little bread left.

 1. Danh từ số nhiều bất quy tắc

          Số ít (singular)                                                              Số nhiều (plural)

          calf = con bê                                                                            calves

          elf = sinh vật bé nhỏ tinh quái                                                 elves

          half = một nửa                                                                         halves

          knife = con dao                                                                        knives

          leaf = chiếc lá                                                                           leaves

          life = cuộc đời                                                                          lives

          loaf = ổ (mì)                                                                             loaves

          self = bản thân                                                                         selves

          sheaf = bó, lượm                                                                      sheaves

          thief = tên trộm, kẻ trộm                                                           thieves

          wife = người vợ                                                                        wives

          wolf = chó sói                                                                           wolves

 1. Các danh từ số nhiều bất quy tắc khác

          Số ít (singular)                                                              Số nhiều (plural)

          child = đứa trẻ                                                                children

          foot = bàn chân                                                              feet

          goose = con ngỗng                                                         geese

          louse = con rận, chấy                                                     lice

          mouse = con chuột                                                         mice

          man = người đàn ông                                                     men

          ox = con bò                                                                     oxen

          penny = đồng xu (của Anh)                                            pence

          person = người                                                               people

          tooth = cái răng                                                              teeth

          woman = người phụ nữ                                                  women

          deer = con nai, hươu                                                      deer

          salmon = cá hồi                                                              salmon

          sheep = cừu                                                                    sheep

 1. Danh từ có gốc từ tiếng nước ngoài

          analysis = sự phân tích (Latin)                                       analyses

          appendix = phụ lục (Latin)                                             appendices

          bacterium = vi khuẩn (Latin)                                           bacteria

          basis = nền tảng, cơ bản (Greek)                                   bases

          cactus = xương rồng (Latin)                                           cact/ cactuses

          corpus = sưu tập những bài viết (nói) (Latin)                  corpora

          crisis = cuộc khủng hoảng (Greek)                                 crises

          criterion = tiêu chuẩn (Greek)                                         criteria

          diagnosis = sự chẩn đoán (Greek)                                  diagnoses

          formul= công thức (Latin)                                              formulae / formulas

          fungus = nấm (Latin)                                                       fung/ funguses

          hypothesis = giả thuyết (Greek)                                       hypotheses

          nucleus = hạt nhân (Latin)                                               nuclei

          oasis = ốc đảo (Greek)                                                    oases

          phenomenon = hiện tượng

 

 

 

 

Trắc nghiệm tiếng Anh THPT

 

 

Tin tức liên quan

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 103: SO SÁNH AS...AS, THAN (PART 3)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 102: SO SÁNH của TÍNH TỪ và TRẠNG TỪ (PART 2)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 101: SO SÁNH của TÍNH TỪ và TRẠNG TỪ

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 100: TO + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU sau TÍNH TỪ

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 99: ENOUGH và TOO