Chuyên đề 13: Câu gián tiếp

Lời nói gián tiếp (reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dùng đúng những từ của người nói.

          Direct speech:       Peter said, “I am very busy.” (Peter nói: “Tôi rất bận.”)

          Reported speech:  Peter said (that) he was very busy. (Peter nói (rằng) anh ấy rất bận.)

 • Cách đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.
 1. Câu trần thuật (statements)
 1. Dùng động từ giới thiệu say hoặc tell : say (that) , say to somebody (that), tell somebody (that)
 2. Đổi các đại từ nhân xưng, đại từ hoặc tính từ sở hữu, đại từ phản thân sao cho tương ứng với chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề chính.
 3. Đổi thì của động từ thành thì quá khứ tương ứng:

       Simple Present                        ⇾                Simple Past

                   Present Continuous                  ⇾                Past Continuous

                   Present Perfect                        ⇾                Past Perfect

                   Simple Past                             ⇾                Past Perfect

                   Past Continuous                       ⇾                Past Perfect Continuous

                   Will / Shall / Can / May              ⇾                Would / Should / Could / Might

                   Must / Have to                          ⇾                Had to

* Lưu ý: Không đổi thì trong câu gián tiếp khi động từ giới thiệu ở thì hiện tại (present simple, present continuous, present perfect), câu dẫn trực tiếp là câu điều kiện không có thật, hoặc câu trực tiếp diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.

 1. Đổi một số các tính từ chỉ định, trạng từ hoặc trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn.

                  

       This / These                   ⇾                That / Those

                   Now                               ⇾                Then

                   Ago                               ⇾                Before

                   Today / Tonight               ⇾                That day / That night

                   Tomorrow                       ⇾                The next day, The following day

                   Yesterday                       ⇾                The day before, The previous day

                   Next week / month           ⇾                The following week / month

                                                                             The week / month after

                   Last week / month           ⇾                The previous week / month

                                                                             The week / month / year before

                   Here                               ⇾                There

          Ví dụ: Mary said to Peter, “I have seen this film.”

                   ⇾ Mary told Peter (that) she had seen that film.

                       (Mary nói với Peter (rằng) cô ấy đã xem bộ phim đó rồi.)

 1.  Câu hỏi (questions)
 1. Câu hỏi Yes - No (Yes - No question)
 • Dùng các động từ giới thiệu: ask, inquire, wonder, want to know.
 • Dùng if hoặc whether sau động từ giới thiệu.
 • Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu trần thuật.
 • Đổi thì của động từ, đại từ, tính từ, trạng từ (giống cách đổi trong câu trần thuật).

          Ví dụ: Tom said to Mary, “Will you come next week?”

                   ⇾ Tom asked Mary if / whether she would come the following week.

                       (Tom hỏi Mary tuần sau có đến không.)

 1. Câu hỏi Wh- (Wh-question)
 • Dùng các động từ giới thiệu: ask, inquire, wonder, want to know.
 • Lặp lại từ để hỏi (what, where, when, why, …) sau động từ giới thiệu.
 • Đổi cấu trúc câu hỏi thành câu trần thuật.
 • Đổi thì của động từ, đại từ, tính từ, trạng từ.

          Ví dụ: Tom asked me, “Where can I buy some wine?”

                   ⇾ Tom asked me where he could buy some wine.

                        (Tom hỏi tôi anh ấy có thể mua rượu ở đâu.)

 1.  Câu mệnh lệnh, câu yêu cầu, lời đề nghị, lời khuyên, v.v. (requests, orders, offers, advices, etc.)
 • Dùng động từ giới thiệu ask, tell, order, request, offer, advice, … .
 • Đặt tân ngữ chỉ người nhận lệnh (nếu có) sau động từ giới thiệu.
 • Dùng dạng nguyên mẫu có to (to-infinitive) của động từ trong câu trực tiếp.

          Ví dụ: The teacher said to his students, “Keep silent, please.”

                   ⇾ The teacher asked his students to keep silent.

                       (Thầy giáo yêu cầu học sinh giữ yên lặng.)

                    Tom told me, “You shouldn’t go home late.”

                   ⇾ Tom advised me not to go home late. (Tom khuyên tôi không nên về nhà trễ.)

                    Peter said to me, “I will help you.”

                   ⇾ Peter promised to help me. (Peter hứa giúp tôi.)

 1.  Câu cảm thán (Exclamation)

          Câu cảm thán thường được thuật lại bằng động từ exclaim, say that.

          Ví dụ: Peter said, “How beautiful your dress is!”

                   ⇾ Peter exclaimed / said (that) my dress was beautiful.

                       (Peter thốt lên / nói rằng áo tôi đẹp quá.)

 1. Câu hỗn hợp (Mixed types)

          Khi đổi câu hỗn hợp sang câu gián tiếp ta đổi theo từng phần, dùng động từ giới thiệu riêng cho từng phần.

          Ví dụ: Peter said, “Hi, Mary. How are you?”

                   ⇾ Peter greeted Mary and asked how she was.

                       (Peter chào Mary và hỏi cô ấy có khỏe không.)

                    Peter said, “What time is it? I must go now.”

                   ⇾ Peter asked what time it was and said that he had to go then.

                       (Peter hỏi mấy giờ và nói anh ấy phải đi.)

 
 
 
 
Tin tức liên quan

137 UNITS NGỮ PHÁP THEO CHỦ ĐỀ TRONG ENGLISH GRAMMAR IN USE

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 137: PHRASAL VERBS

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 136 VERB + PREPOSITION (5)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 135 VERB + PREPOSITION (4)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 134 VERB + PREPOSITION (3)