WORD CHOICE

WORD CHOICE

          Phần chọn từ vựng thích hợp để hoàn chỉnh câu là dạng bài chiếm số câu hỏi về từ vựng nhiều nhất ở các đề thi ĐH-CĐ. Dạng bài tập này khó, bởi vì thí sinh phải chọn từ đúng nhất trong bốn từ cho sẵn, và những từ này thường gây nhầm lẫn.

Ví dụ: Through an _____, your letter was left unanswered.

 1. overstone             B. overcharge       C. overtime          D. oversight

                                                                   (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2009)

Đáp án: D. oversight (n.) = sơ suất, sai sót

          Tuy nhiên, cũng có một số cách để chúng ta tiếp cận dạng câu hỏi về chọn từ. Một số câu hỏi đòi hỏi phải dựa đơn thuần vào nghĩa của câu để chọn đáp án đúng, đôi lúc chỉ cần nhận dạng thành ngữ, dựa vào giới từ, tiểu từ, dạng động từ, và các từ vựng thường đi với nhau trong tiếng Anh (collocations) v.v trong câu để tìm câu trả lời phù hợp. Sau đây là một số phân dạng câu hỏi để các bạn làm quen và luyện tập.

      A. NGHĨA CỦA CÂU (Meaning)

          Vì phải dựa vào nghĩa của câu nên để làm nhanh dạng câu hỏi này, bạn phải có vốn từ vựng nhiều, và kiến thức ngữ pháp để đọc và hiểu nhanh.

A newspaper which is published every day is called a _____ newspaper.

 1. monthly                B. daily                C. weekly             D. yearly

                                                                   (Trích đề thi TNTHPT năm 2009, 3 năm)

          Đáp án: B. daily (adj.) = hàng ngày

He’s a very _____ person because he can make other workers follow his advice.

 1. influential             B. creative            C. deciding           D. effective

                                                                   (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2008)

          Đáp án: A. influential (adj.) = có ảnh hưởng lớn

He felt _____ when he failed the exams the second time.

 1. discouraged          B. annoyed           C. undecided        D. determined

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2006)

          Đáp án: A. discouraged (adj.) = nhụt chí, nản chí

In Vietnam, children start _____ school at the age of six.

 1. kindergarten                   B. secondary        C. nursery            D. primary

                                                                   (Trích đề thi TNTHPT năm 2005, 7 năm)

          Đáp án: D (primary school = trường tiểu học)

The shop opposite my house sells a variety of _____.

 1. objects                  B. purchases                  C. goods               D. productions

                                                                   (Trích đề thi TNTHPT năm 2005, 7 năm)

          Đáp án: C. goods (n. pl.) = hàng hóa

He gave me his personal _____ that his draft would be ready by Friday.

 1. endurance             B. insurance                   C. assurance                  D. ensurance

          Đáp án: C. assurance (n.) = sự đảm bảo, lời hứa (Anh ta đảm bảo với tôi rằng bản phác thảo sẽ xong vào ngày thứ Sáu.)

                   endurance (n.) = sức chịu đựng; insurance = sự bảo hiểm

                   ensurance (n.) = sự làm cho chắc chắn

Please call the doctor if the victim is _____ hurt.

 1. bad                       B. serious             C. badly               D. accidentally

                                                                   (Trích đề thi TNTHPT năm 2005, 7 năm)

          Đáp án: C. (badly hurt = bị thương nặng)

     The media have produced live covering of Michael Jackson’s fans around the world

A                             B                                                    C            mourning for him.

   D

                                                (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2009)

          Đáp án: B. (coverage = sự đưa tin, tin tức)

When a human being walks, he or she exerts a certain number of force on the

    A                                         B                                    C                 D       ground.

Đáp án: C. (amount; amount of + Uncountable noun)

For photosynthesis to occur, a leaf requires carbon dioxide, water, and lightness.

           A                              B                     C                                                   D

          Đáp án: D. (light); light (n.) = ánh sáng; lightness (n.) = sự nhẹ, sức nhẹ

Tests have been performed to determine whether studying TOEFL questions will

A                                            B           C                                 

help students rise their test score.

                       D

    Đáp án: D. raise (v.) sth = nâng, tăng cái gì; rise (v.) = tăng

The capacity to recognize syntax and to do words into intelligible sentences seems

A                             B                                 C                         

      to be a genetic trait that exists only in humans.

                                                          D

          Đáp án: B. (make)

Almost lemons grown in the United States come from farms in Florida and

     A                   B                                              C       D  

     California.

          Đáp án: A. (most); most (adj.) = hầu hết; almost (adv.) = gần như

          B. GIỚI TỪ (Prepositions)

                   Đối với nhiều câu hỏi, giới từ trong câu hỏi có thể giúp bạn chọn đúng từ cần điền vào chỗ trống. Ví dụ:

Susan is very _____ of telling other people what to do.

 1. fond            B. interested                   C. fed up              D. bored

                                                                   (Trích đề thi TNPT năm 2009, 3 năm)

          Đáp án: A. (be fond of sth = thích cái gì; be interested in sth = quan tâm, thích cái gì; be fed up with sth = be bored with = chán ngấy cái gì)

My computer is not _____ of running this software.

 1. able             B. compatible                C. suitable            D. capable

          (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2007)

          Đáp án: D. (be capable of sth/ V-ing = có khả năng, năng lực làm gì; be able to do sth = có thể làm gì; be suitable for sth = phù hợp với; be compatible with = tương hợp)

He completely _____ with what I said.

 1. accepted      B. complained                C. agreed              D. argued

                                                                   (Trích đề thi TNPT, năm 2005, 3 năm)

          Đáp án: C. (agree with sb/ sth = đồng ý với ai/ cái gì; accept sth = chấp nhận cái gì; complain about sth = than phiền về cái gì; argue with sb about sth = tranh cãi với ai về cái gì).

I’ve lived near the airport for so long that I’ve got _____ to the noise of the planes.

 1. familiar       B. known                       C. used                 D. custom

(Trích đề thi TNPT, năm 2005, 3 năm)

          Đáp án: C. (get used/ accustomed to sth = quen với)

          Thỉnh thoảng bạn cũng có thể dựa vào giới từ đi cùng các chọn lựa trả lời để quyết định đáp án đúng.

The policeman _____ me the way to the station.

 1. told             B. said                  C. explained                            D. directed

(Trích đề thi TNTHPT năm 2005, 7 năm)

          Đáp án: A. tell sb sth = kể / chỉ cho ai cái gì; say sth to sb = nói cái gì với ai; explain sth to sb = giải thích cái gì đó cho ai; direct sb to (a place) = chỉ đường cho ai đến.

          C. SỰ KẾT HỢP THÔNG THƯỜNG CỦA TỪ (Collocations)

                   Đôi khi câu hỏi liên qua đến các từ hay cụm từ thường đi cùng nhau trong tiếng Anh, được gọi là sự kết hợp thông thường của từ (collocations).

‘Please, will you just tidy your room, and stop _____ excuses!’

 1. having                  B. making             C. doing               D. taking

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2009)

          Đáp án: B. make excuses = viện lý do, kiếm cớ

‘How do you like your steak done?’ ‘_____,please.’

 1. I don’t like it very much.                                      B. Very little

     C. Well-done                                                   D. Very much

                                                                   (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2009)

          Đáp án: C. well-done (adj.) = chín tới (Trong Tiếng Anh, khi nói về thức ăn (các món thịt), chúng ta có các từ như: rare (adj.) = under-done = hồng đào, tái; medium (adj.) = vừa; well-done (adj.) = chín tới; overdone (adj.) = chín nhừ)

The curtains have _____ because of the strong light.

 1. weakened             B. faded                C. fainted             D. lightened

          (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2008)

          Đáp án: B. faded (v.) = phai, nhạt màu (vải, rèm,...)

The case against the corruption scandal was _____.

 1. discarded              B. refused             C. eliminated        D. dismissed

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2007)

          Đáp án: D. (dismiss a case / a class = giải tán một vụ xử / một lớp học)

A meeting will be _____ to discuss the matter.

 1. run                       B. taken                C. held                  D. done

(Trích đề thi TNPT năm 2009, 3 năm)

          Đáp án: C. hold (held/held) a meeting = tổ chức một cuộc họp

Make exercise part of your daily _____.

 1. regularity              B. chore                C. routine             D. frequency

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2006)

          Đáp án: C. (daily routine = thói quen thường nhật)

Many people like the _____ of life in the countryside.

 1. step                      B. pace                 C. speed               D. space

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2006)

          Đáp án: B. (the pace of life = nhịp sống)

Today, household chores have been made such easier by electrical _____.

 1. instruments          B. applications     C. appliances       D. utilities

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2008)

          Đáp án: C. (electrical appliances = đồ điện, đồ dùng bằng điện)

The referee _____ the coin to decide which team would kick the ball first.

 1. cast                       B. tossed              C. threw               D. caught

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2008)

          Đáp án: B. (toss a coin = tung / quăng một đồng xu)

The hotel is so expensive. They _____ you sixty pounds for bed and breakfast.

 1. charge                   B. take                  C. fine                  D. cost

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2008)

          Đáp án: A. charge (v.) sb (+ $5) = tính tiền ai (5 đô la)

                           fine (v.) sb (+ $5) = phạt tiền ai (5 đô la)

                           cost (v.) (+ $5) = có giá, giá (5 đô la)

                   take sb (time) to do sth = cần phải có, mất (bao lâu) để làm gì

Having _____ the table, Mrs. Roberts called the family for supper.

 1. laid                       B. spread              C. ordered            D. completed

          Đáp án: A. lay (laid/ laid) the table = bày bàn ăn

I looked up their number in the telephone _____.

 1. guide                    B. list                             C. directory          D. catalogue

          Đáp án: C. (telephone directory = danh bạ điện thoại)

How long does the play _____?

 1. last                       B. stretch              C. extend              D. prolong

          (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2008)

          Đáp án: A. last (v.) = kéo dài (trong bao lâu); stretch (v.) = duỗi ra; extend (v.) sth = kéo dài thời gian, mở rộng; prolong (v.) sth = làm dài ra, kéo dài

They _____ all day swimming and sunbathing at the beach.

 1. passed                  B. used                 C. spent                D. occupied

          (Trích đề thi TNTHPT năm 2005, 7 năm)

          Đáp án: C. spend (spent/spent) sth (time,...) (on) doing sth = dành (thời gian,...) làm gì

          D. ĐỘNG TỪ HAI/ BA CHỮ (Phrasal verbs)

                             Động từ hai/ ba chữ (Phrasal verbs) bao gồm một động từ và giới từ hoặc tiểu từ (phó từ) hoặc một động từ, một tiểu từ và giới từ. Nhiều câu hỏi trong đề thi yêu cầu bạn chọn động từ đúng để hoàn chỉnh câu. Vì vậy, đáp án đúng phải phụ thuộc vào phó từ hay giới từ theo sau nó và nghĩa của câu.

My mother told me to _____ for an electrician when her fan was out of order.

 1. send                      B. write                C. rent                  D. turn

                                                                   (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2009)

          Đáp án: A. (send for sb/ sth = gọi cho ai đến)

It is very important for a firm or company to keep _____ the changes in the market.

 1. pace of                 B. track about      C. touch with       D. up with

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2009)

          Đáp án: D. (keep up with sth = keep pace with = theo kịp, bắt kịp cái gì; lose touch with sb = mất liên lạc với ai; keep / lose track of sth = nắm được/ không nắm được cái gì)

The forecast has revealed that the world’s reserves of fossil fuel will have _____ by 2015.

 1. taken           B. caught up                  C. used off            D. run out

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2009)

          Đáp án: D. run out (of sth) = hết, cạn cái gì

My father decided to _____ smoking after he had been smoking for ten years.

 1. take up       B. put away                   C. get over            D. give up

(Trích đề thi TNPT năm 2009, 7 năm)

          Đáp án: D. give up sth/ V-ing = từ bỏ cái gì

The old houses were _____ down to make way for a block of flats.

 1. banged        B. hit                    C. knocked           D. put

(Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2007)

          Đáp án: C. knock sth down = phá dỡ, phá hủy cái gì (tòa nhà,...)

I accidentally _____ Mike when I was crossing a street downtown yesterday.

 1. lost touch with                                            B. paid attention to

     C. caught sight of                                            D. keep an eye on

                                                                   (Trích đề thi ĐH-CĐ năm 2008)

          Đáp án: C. catch (caught/ caught) sight of sb/ sth = nhìn thấy ai

 

 
Tin tức liên quan

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 103: SO SÁNH AS...AS, THAN (PART 3)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 102: SO SÁNH của TÍNH TỪ và TRẠNG TỪ (PART 2)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 101: SO SÁNH của TÍNH TỪ và TRẠNG TỪ

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 100: TO + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU sau TÍNH TỪ

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 99: ENOUGH và TOO