137 UNITS NGỮ PHÁP THEO CHỦ ĐỀ TRONG ENGLISH GRAMMAR IN USE

 1. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 1: Present continuous ( I am doing) - Bài 1: Hiện tại tiếp diễn
 2. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 2: Present simple ( I do) - Bài 2: Hiện tại đơn
 3. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 3: Present continuous vs Present simple ( I do) - Bài 3: Hiện tại tiếp diễn hay Hiện tại đơn
 4. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 4: Present tenses với nghĩa tương lai
 5. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 5: GOING TO (I am going to do)
 6. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 6: SIMPLE FUTURE (WILL) - Tương lai đơn
 7. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 7: SIMPLE FUTURE (WILL) - PART 2 - Tương lai đơn
 8. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 8: WILL hay GOING TO
 9. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 9: các câu với WHEN và IF
 10. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 10: FUTURE CONTINUOUS (WILL BE DOING) và FUTURE PERFECT (WILL HAVE DONE)
 11. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 11: SIMPLE PAST (I DID) - Quá khứ đơn
 12. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 12: PAST CONTINUOUS (I WAS DOING) - Quá khứ tiếp diễn
 13. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 13: PRESENT PERFECT (I HAVE DONE) - Hiện tại hoàn thành
 14. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 14: PRESENT PERFECT (I HAVE DONE) - PART 2 - Hiện tại hoàn thành
 15. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 15: PRESENT PERFECT (PART 3) - Hiện tại hoàn thành
 16. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 16: PRESENT PERFECT CONTINUOUS - Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 17. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 17: PRESENT PERFECT CONTINUOUS hay PRESENT PERFECT- Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 18. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 18: PRESENT PERFECT và PRESENT PERFECT CONTINUOUS với how long, for và since
 19. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 19: PRESENT PERFECT với How long và SIMPLE PAST với when, since và for
 20. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 20: PRESENT PERFECT hay SIMPLE PAST
 21. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 21: PRESENT PERFECT HAY SIMPLE PAST (PART 2)
 22. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 22: PAST PERFECT - quá khứ hoàn thành
 23. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 23: PAST PERFECT CONTINUOUS - quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 24. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 24: HAVE và HAVE GOT
 25. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 25: USED TO (I USED TO DO)
 26. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 26: CAN, COULD và BE ABLE TO
 27. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 27: COULD DO và COULD HAVE DONE
 28. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 28: MUST và CAN'T
 29. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 29: MAY và MIGHT
 30. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 30: MAY and MIGHT (tương lai)
 31. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 31: CAN, COULD, MAY và WOULD
 32. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 32: MUST và HAVE TO
 33. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 33: MUST, MUSTN'T, NEEDN'T và NEEDN'T HAVE
 34. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 34: SHOULD (PART 1)
 35. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 35: SHOULD (PART 2)
 36. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 36: CONDITIONAL SENTENCE (Câu điều kiện: hiện tại, tương lai)
 37. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 37: WISH và IF
 38. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 38: WISH và IF (quá khứ)
 39. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 39: WOULD
 40. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 40: IN CASE (phòng khi)
 41. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 41: UNLESS, AS LONG AS, PROVIDED / PROVIDING THAT
 42. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 42: PASSIVE VOICE (thể bị động) (be done/have been done) (PART 1)
 43. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 43: PASSIVE VOICE (thể bị động) (các thì hiện tại và quá khứ) (PART 2)
 44. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 44: PASSIVE VOICE (thể bị động) (PART 3)
 45. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 45: IT IS SAID THAT.../HE IS SAID TO.../SUPPOSED TO
 46. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 46: CAUSATIVE FORM (have something done) (thể truyền khiến)
 47. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 47: REPORT SPEECH (PART 1) (lời nói gián tiếp)
 48. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 48: REPORT SPEECH (PART 2) (lời nói gián tiếp)
 49. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 49: QUESTIONS (câu hỏi)
 50. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 50: QUESTIONS (PART 2) Câu hỏi: Do you know where / He ask me where
 51. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 51: AUXILIARY VERBS (trợ động từ trong câu trả lời/hỏi ngắn)
 52. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 52: QUESTION TAGS (câu hỏi đuôi)
 53. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 53: VERB + -ING (Động từ đi với động từ ở hình thức -ING)
 54. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 54: VERB + INFINITIVE (Động từ đi với động từ nguyên mẫu)
 55. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 55: VERB + OBJECT + INFINITIVE (Động từ + túc từ + nguyên mẫu)
 56. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 56: INFINITIVE or -ING? (Động từ nguyên mẫu hay -ING?) (1) với like, would like)
 57. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 57: INFINITIVE or -ING (Động từ nguyên . mẫu hay - ING?) (2) với begin, start, intend, continue, remember, try
 58. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 58: INFINITIVE or -ING? (Động từ nguyên mẫu hay -ING?) (3) với be afraid, need, help
 59. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 59: PREPOSITON + -ING (Giới từ + -ing)
 60. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 60: VERB + PREPOSITION + -ING (Động từ + giới từ + -ing)
 61. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 61: EXPRESSIONS + -ING (Thành ngữ + -ing)
 62. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 62: BE / GET USED TO (Quen với...)
 63. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 63: INFINITIVE OF PURPOSE (Động từ nguyên mẫu chỉ mục đích) - SO THAT (Mệnh để với so that)
 64. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 64: PREFER và WOULD RATHER (thích hơn)
 65. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 65: HAD BETTER DO SOMETHING - IT'S TIME SOMEONE DID SOMETHING
 66. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 66: SEE SOMEONE DO và SEE SOMEONE DOING (Cấu trúc câu với động từ SEE)
 67. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 67: -iNG CLAUSES (Mệnh để bắt đầu bằng - ING) (Feeling tired, I went to bed early)
 68. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 68: CHANCE và OPPORTUNITY (dịp và cơ hội)
 69. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 69: UNCOUNTABLE NOUNS (Danh từ không đếm được) (gold, music, advice v.v...)
 70. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 70: COUNTABLE NOUNS (Danh từ đếm được, đi với A/AN và SOME)
 71. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 71: A/AN và THE
 72. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 72: MẠO TỪ THE (PART 1)
 73. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 73: Mạo từ THE (PART 2)
 74. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 74: PLURAL AND UNCOUNTABLE NOUNS (Danh từ số nhiều và danh từ không đếm được - có hoặc không có the)
 75. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 75: HOSPITAL / THE HOSPITAL, SCHOOL / THE SCHOOL …
 76. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 76: GEOGRAPHICAL NAMES with and without THE (Sử dụng mạo từ THE với địa danh)
 77. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 77: OTHER PROPER NAMES with and without THE (Sử dụng mạo từ THE với các tên riêng khác)
 78. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 78: SINGULAR OR PLURAL? (Số ít hay số nhiều?)
 79. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 79: POSSESSIVE CASE OF NOUNS (Hình thức sở hữu của danh từ)
 80. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 80: POSSESSIVE PRONOUNS AND ADJECTIVES (Đại từ và tính từ sở hữu)
 81. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 81: REFLEXIVE PRONOUNS (ĐẠI TỪ PHẢN THÂN)
 82. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 82: ALL / ALL OF, NO / NONE OF, MOST / MOST OF V.V...
 83. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 83: BOTH / BOTH OF, NEITHER / NEITHER OF, EITHER / EITHER OF
 84. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 84: SOME và ANY. Các kết hợp với SOME / ANY
 85. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 85: NO, NONE và ANY Các kết hợp với NO và ANY
 86. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 86: MUCH, MANY, LITTLE, FEW, A LOT và PLENTY
 87. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 87: ALL, EVERYONE, EVERYBODY, EVERYTHING
 88. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 88: RELATIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ QUAN HỆ) WHO/THAT/WHICH
 89. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 89: RELATIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ QUAN HỆ) có hoặc không có WHO / THAT
 90. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 90: RELATIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ QUAN HỆ) WHOSE / WHOM / WHERE
 91. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 91: RELATIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ QUAN HỆ) cung cấp thêm thông tin
 92. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 92: RELATIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ QUAN HỆ) cung cấp thêm thông tin (2)
 93. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 93: -ING VÀ -ED CLAUSES (mệnh đề bắt đầu bằng -ing và -ed)
 94. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 93: -ING VÀ -ED CLAUSES (mệnh đề bắt đầu bằng -ing và -ed)
 95. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 95: THỨ TỰ CỦA TÍNH TỪ - TÍNH TỪ ĐỨNG SAU ĐỘNG TỪ
 96. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 96: TÍNH TỪ và TRẠNG TỪ (1) (quick/quickly)
 97. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 97: TÍNH TỪ và TRẠNG TỪ (2) (Good/well, fast/hard/late, hardly)
 98. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 98: SO và SUCH
 99. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 99: ENOUGH và TOO
 100. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 100: TO + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU sau TÍNH TỪ
 101. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 101: SO SÁNH của TÍNH TỪ và TRẠNG TỪ
 102. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 102: SO SÁNH của TÍNH TỪ và TRẠNG TỪ (PART 2)
 103. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 103: SO SÁNH AS...AS, THAN (PART 3)
 104. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 104: QUITE AND RATHER
 105. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 105: COMPARISON - SO SÁNH (PHẦN 1)
 106. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 106: COMPARISON - SO SÁNH (PHẦN 2)
 107. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 107: COMPARISON - SO SÁNH (PHẦN 3)
 108. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 108: SUPERLATIVE COMPARISON - SO SÁNH HƠN NHẤT
 109. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 109: WORD ORDER - TRẬT TỰ TỪ (1)
 110. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 110: WORD ORDER - TRẬT TỰ TỪ (2)
 111. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 111: STILL, YET, ALREADY
 112. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 112: EVEN
 113. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 113: ALTHOUGH/THOUGH/EVEN THOUGH/IN SPITE OF/DESPITE
 114. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 114: IN CASE
 115. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 115: UNLESS, AS LONG AS AND PROVIDED/PROVIDINGS
 116. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 116: AS (REASON AND TIME)
 117. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 117: LIKE AND AS
 118. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 118: AS IF
 119. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 119: FOR, DURING AND WHILE
 120. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 120: BY AND UNTIL
 121. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 121: AT/ON/IN (TIME)
 122. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 122: ON TIME/IN TIME, AT THE END/IN THE END
 123. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 123: IN/ON/AT (PLACE) (1)
 124. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 124: IN/ON/AT (PLACE) (2)
 125. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 125: IN/ON/AT (PLACE) (3)
 126. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 126: TO/AT/IN/INTO
 127. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 127: ON/IN/AT (OTHER USES)
 128. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 128: BY
 129. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 129: NOUN + PREPOSITION (REASON FOR, CAUSE OF ETC)
 130. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 130: ADJECTIVE + PREPOSITION (1)
 131. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 131: ADJECTIVE + PREPOSITION (2)
 132. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 132 VERB + PREPOSITION (1)
 133. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 133 VERB + PREPOSITION (2)
 134. ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 134 VERB + PREPOSITION (3)
Tin tức liên quan

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 137: PHRASAL VERBS

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 136 VERB + PREPOSITION (5)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 135 VERB + PREPOSITION (4)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 134 VERB + PREPOSITION (3)

ENGLISH GRAMMAR IN USE - UNIT 133 VERB + PREPOSITION (2)