Lịch sử học bài Minh Bui Nam

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Thu Thảo 153
Thuận Tô 81
Trần Nhi 79
Ngọc Ánh 64
Đoàn Huyền 41
Xuân Nguyễn 36
Thạch Tiểu Mẫn 32
Lan Phạm 20
Dương Đình Thái Sơn 19
Tuấn Phúc 19
Xuân Nguyễn 846
Dương Đình Thái Sơn 266
Đức Anh Vũ 195
Trang Lê 177
Mamm 173
Thu Thảo 153
Nhật Hà Dương 134
chi phương 121
Minh Thư 116
Ngọc Ánh 105
Xuân Nguyễn 1512
Thảo Phương 877
Trang Lê 702
Dương Đình Thái Sơn 656
huynh nguyen 556
Nguyễn Thu Quỳnh 547
Nguyen Linh 526
Nhật Hà Dương 459
Phạm Ngọc Lâm 396
Minh Thư 281
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Anh
100 % 57 Giây
Lan Phạm
100 % 57 Giây
phuonganh nguyen
100 % 58 Giây
Dương Đình Thái Sơn
95 % 14 phút
Valerie Flores
95 % 5 phút
Ngọc Ánh
91 % 2 phút
Xuân Nguyễn
90 % 4 phút
Kieu Nguyen
90 % 6 phút
Trần Nhi
83 % 5 phút
Đoàn Huyền
82 % 37 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Lan Phạm
100 % 57 Giây
phuonganh nguyen
100 % 58 Giây
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Ngọc Duyên
100 % 2 phút
Nguyễn Anh
100 % 57 Giây
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Lan Phạm
100 % 57 Giây
phuonganh nguyen
100 % 58 Giây
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Ngọc Duyên
100 % 2 phút
Nguyễn Anh
100 % 57 Giây
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
Hiệp Mai
97 % 1 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 3 10 11:03, 20/09/2019 11:15, 20/09/2019 11:15, 20/09/2019 Kết quả luyện tập
2 6 10 21:32, 19/09/2019 21:44, 19/09/2019 21:44, 19/09/2019 Kết quả luyện tập
3 5 10 11:39, 19/09/2019 11:45, 19/09/2019 11:51, 19/09/2019 Kết quả luyện tập
4 5 10 09:08, 19/09/2019 09:19, 19/09/2019 09:20, 19/09/2019 Kết quả luyện tập
5 3 10 22:12, 18/09/2019 22:24, 18/09/2019 22:24, 18/09/2019 Kết quả luyện tập
6 26 30 22:50, 17/09/2019 23:15, 17/09/2019 23:20, 17/09/2019 Kết quả luyện tập
7 10 10 22:41, 17/09/2019 22:44, 17/09/2019 22:53, 17/09/2019 Kết quả luyện tập
8 10 10 22:31, 17/09/2019 22:40, 17/09/2019 22:43, 17/09/2019 Kết quả luyện tập
9 8 10 16:02, 17/09/2019 16:05, 17/09/2019 16:14, 17/09/2019 Kết quả luyện tập
10 4 10 15:31, 17/09/2019 15:43, 17/09/2019 15:43, 17/09/2019 Kết quả luyện tập
11 9 10 12:38, 17/09/2019 12:43, 17/09/2019 12:50, 17/09/2019 Kết quả luyện tập
12 6 10 12:07, 17/09/2019 12:17, 17/09/2019 12:19, 17/09/2019 Kết quả luyện tập
13 27 30 21:44, 16/09/2019 21:47, 16/09/2019 22:14, 16/09/2019 Kết quả luyện tập
14 7 10 14:06, 16/09/2019 14:09, 16/09/2019 14:18, 16/09/2019 Kết quả luyện tập
15 10 10 13:49, 16/09/2019 14:04, 16/09/2019 14:01, 16/09/2019 Kết quả luyện tập
16 5 10 13:25, 16/09/2019 13:30, 16/09/2019 13:37, 16/09/2019 Kết quả luyện tập
17 5 10 13:03, 16/09/2019 13:15, 16/09/2019 13:15, 16/09/2019 Kết quả luyện tập
18 5 10 12:37, 16/09/2019 12:55, 16/09/2019 12:49, 16/09/2019 Kết quả luyện tập
19 29 30 12:21, 16/09/2019 12:28, 16/09/2019 12:51, 16/09/2019 Kết quả luyện tập
20 21 30 20:49, 15/09/2019 21:19, 15/09/2019 21:19, 15/09/2019 Kết quả luyện tập