Lịch sử học bài Đăng Tạ Hữu

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Tên Họ 42
Trang Lê 41
Ye Ni 14
Linh Đỗ 12
Nguyễn Thanh Trúc 3
Stephen Nguyen 286
Minh Bui Nam 277
Trang Lê 253
Thảo Thảo 103
Bạn Cũ 84
nguyễn thị thu hà 70
Phương Nhiên 68
Ye Ni 56
Phạm Hoàng Việt 55
Linh Đỗ 51
Trang Lê 1227
Stephen Nguyen 493
Minh Bui Nam 295
Phương Nhiên 246
Khánh Huyền 223
Ye Ni 222
Tiên Childish 221
Nguyễn Nguyễn 187
Thiên Nhã 187
Trần Nguyễn Thảo Phương 179
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trang Lê
82 % 19 phút
Ye Ni
70 % 2 phút
Tên Họ
60 % 18 phút
Linh Đỗ
60 % 8 phút
Nguyễn Thanh Trúc
42 % 39 Giây
Đoàn Thu Thùy
100 % 42 Giây
Thuy Lethithanh
100 % 4 phút
Quế
100 % 3 phút
Thanh Thanh
100 % 6 phút
Hong Le
93 % 5 phút
Minh Quang
90 % 2 phút
The End
86 % 21 phút
Trần Thị Nguyệt Quý
85 % 2 phút
Nguyễn Hưởng
85 % 9 phút
Trang Lê
84 % 19 phút
Đoàn Thu Thùy
100 % 42 Giây
Thuy Lethithanh
100 % 4 phút
Quế
100 % 3 phút
Thanh Thanh
100 % 6 phút
Hong Le
93 % 5 phút
Minh Quang
90 % 2 phút
The End
86 % 21 phút
Trần Thị Nguyệt Quý
85 % 2 phút
Nguyễn Hưởng
85 % 9 phút
Trang Lê
84 % 19 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 9 10 21:04, 11/06/2019 21:08, 11/06/2019 21:16, 11/06/2019 Kết quả luyện tập
2 0 10 20:55, 11/06/2019 21:04, 11/06/2019 21:07, 11/06/2019 Kết quả luyện tập
3 46 50 22:15, 30/04/2019 22:31, 30/04/2019 23:15, 30/04/2019 Kết quả ôn thi