Lịch sử học bài nguyễn thị thu hà

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Hồngg Việt 78
Ļů Äņ 68
Linh Giang 67
Đậu Nguyễn 56
Ngọc Mỹ 51
Nguyễn Thương 47
Nhật Tân 44
Trang Lê 43
68a hpbn 41
Lena 38
Tạ Quang Toàn 388
Trang Lê 316
Trung Tuấn 164
Lena 154
Đậu Nguyễn 151
tím cute ^w^ 134
Quốcb Éo 121
nguyễn thị thu hà 111
Nguyệt Nhi Nguyễn 97
Nguyễn Thương 95
Trang Lê 969
Lena 770
nguyễn thị thu hà 610
Tạ Quang Toàn 472
Thần Linh Trẻ 450
Nguyệt Nhi Nguyễn 431
Nguyễn Hương 417
tím cute ^w^ 411
Quốcb Éo 365
Nguyễn Hằng 313
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Minh Corn
100 % 26 Giây
Nguyễn Thương
94 % 50 phút
Tiên Childish
90 % 6 phút
Nhật Tân
88 % 27 phút
Trang Lê
86 % 15 phút
Thành Phước
85 % 14 phút
Đậu Nguyễn
80 % 3 phút
Ye Ni
80 % 1 phút
Tống Mai Hoa
80 % 5 phút
Dung Vũ
80 % 1 phút
Lê Hà Hoàng Minh
100 % 28 Giây
Phương Lunar
100 % 58 Giây
Minh Corn
100 % 26 Giây
Loan Nguyễn
90 % 7 phút
Trang Lê
90 % 17 phút
Lê Hồng Vân
90 % 6 phút
Nhật Tân
88 % 27 phút
Nguyễn Thương
86 % 32 phút
Đậu Nguyễn
86 % 4 phút
Thành Phước
85 % 14 phút
Lê Hà Hoàng Minh
100 % 28 Giây
Phương Lunar
100 % 58 Giây
Minh Corn
100 % 26 Giây
Loan Nguyễn
90 % 7 phút
Trang Lê
90 % 17 phút
Lê Hồng Vân
90 % 6 phút
Nhật Tân
88 % 27 phút
Nguyễn Thương
86 % 32 phút
Đậu Nguyễn
86 % 4 phút
Thành Phước
85 % 14 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 15 20 18:19, 17/01/2020 18:31, 17/01/2020 18:43, 17/01/2020 Kết quả ôn thi
2 10 20 20:19, 16/01/2020 20:26, 16/01/2020 20:43, 16/01/2020 Kết quả ôn thi
3 17 20 20:58, 15/01/2020 21:11, 15/01/2020 21:22, 15/01/2020 Kết quả ôn thi
4 12 20 18:54, 15/01/2020 19:01, 15/01/2020 19:18, 15/01/2020 Kết quả ôn thi
5 14 20 19:01, 14/01/2020 19:08, 14/01/2020 19:25, 14/01/2020 Kết quả ôn thi
6 16 20 18:32, 13/01/2020 18:40, 13/01/2020 18:56, 13/01/2020 Kết quả ôn thi
7 19 25 18:27, 11/01/2020 18:47, 11/01/2020 18:57, 11/01/2020 Kết quả ôn thi
8 9 10 21:33, 10/01/2020 21:37, 10/01/2020 21:43, 10/01/2020 Kết quả luyện tập
9 14 20 20:19, 10/01/2020 20:30, 10/01/2020 20:43, 10/01/2020 Kết quả ôn thi
10 18 20 18:34, 09/01/2020 18:46, 09/01/2020 18:58, 09/01/2020 Kết quả ôn thi
11 17 20 18:30, 08/01/2020 18:39, 08/01/2020 18:54, 08/01/2020 Kết quả ôn thi
12 13 20 18:32, 07/01/2020 18:40, 07/01/2020 18:56, 07/01/2020 Kết quả ôn thi
13 12 25 18:34, 06/01/2020 18:53, 06/01/2020 19:04, 06/01/2020 Kết quả ôn thi
14 12 20 18:32, 05/01/2020 18:42, 05/01/2020 18:56, 05/01/2020 Kết quả ôn thi
15 13 20 18:53, 04/01/2020 19:12, 04/01/2020 19:17, 04/01/2020 Kết quả ôn thi
16 14 20 18:21, 04/01/2020 18:34, 04/01/2020 18:45, 04/01/2020 Kết quả ôn thi
17 12 20 19:11, 03/01/2020 19:30, 03/01/2020 19:35, 03/01/2020 Kết quả ôn thi
18 14 20 19:01, 03/01/2020 19:09, 03/01/2020 19:25, 03/01/2020 Kết quả ôn thi
19 13 20 18:51, 02/01/2020 18:59, 02/01/2020 19:15, 02/01/2020 Kết quả ôn thi
20 12 20 18:15, 01/01/2020 18:27, 01/01/2020 18:39, 01/01/2020 Kết quả ôn thi