Lịch sử học bài Đỗ Phương Thủy

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
nguyễn trung nhật 48
Tàii Nguyễn 40
Hải Âu 29
Canh Nhi Lâm 28
Ngân Kim 22
Tuấn Anh 7
Phan Phương Nhi 5
Ngô ngọc phương trúc 5
Duyên Nguyễn 1
Mai Mai 163
理郎 152
Tú July 97
Phan Mạnh Tuấn 84
Phạm Tuyết 84
Canh Nhi Lâm 75
Hải Âu 67
Vân Anh 59
Nguyễn Thị Thanh Hậu 50
nguyễn trung nhật 48
Tú July 733
Phạm Bích Ngọc 572
Mai Trang 489
理郎 381
Như 297
Ly Đỗ Cẩm 235
Đào Trung Kiên 230
Thiên Linh 219
Tracy 166
Mai Mai 163
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phan Phương Nhi
100 % 17 Giây
Ngô ngọc phương trúc
100 % 39 Giây
Canh Nhi Lâm
80 % 7 phút
Tàii Nguyễn
72 % 2 phút
nguyễn trung nhật
48 % 6 phút
Ngân Kim
44 % 3 phút
Tuấn Anh
35 % 12 phút
Hải Âu
32 % 3 phút
Duyên Nguyễn
20 % 3 phút
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
100 % 2 phút
Dương Thị Thanh Bình
100 % 2 phút
Linh Nguyễn
100 % 20 Giây
Phan Phương Nhi
100 % 17 Giây
Ngô ngọc phương trúc
100 % 39 Giây
Lê Phương Thảo
100 % 2 phút
Ongtrumtp Cdht
93 % 2 phút
Phan Thị Tuyết Mai
90 % 3 phút
Hà Ngọc
90 % 2 phút
Canh Nhi Lâm
88 % 5 phút
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
100 % 2 phút
Dương Thị Thanh Bình
100 % 2 phút
Linh Nguyễn
100 % 20 Giây
Phan Phương Nhi
100 % 17 Giây
Ngô ngọc phương trúc
100 % 39 Giây
Lê Phương Thảo
100 % 2 phút
Ongtrumtp Cdht
93 % 2 phút
Phan Thị Tuyết Mai
90 % 3 phút
Hà Ngọc
90 % 2 phút
Canh Nhi Lâm
88 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 4 20 05:43, 10/04/2018 05:47, 10/04/2018 06:07, 10/04/2018 Kết quả ôn thi
2 6 10 18:25, 09/04/2018 18:28, 09/04/2018 18:37, 09/04/2018 Kết quả luyện tập
3 7 10 18:20, 09/04/2018 18:22, 09/04/2018 18:32, 09/04/2018 Kết quả luyện tập
4 7 10 17:54, 09/04/2018 18:12, 09/04/2018 18:06, 09/04/2018 Kết quả luyện tập
5 9 10 15:02, 08/04/2018 15:14, 08/04/2018 15:14, 08/04/2018 Kết quả luyện tập
6 5 10 14:46, 08/04/2018 14:57, 08/04/2018 14:58, 08/04/2018 Kết quả luyện tập
7 17 20 06:57, 08/04/2018 07:06, 08/04/2018 07:21, 08/04/2018 Kết quả ôn thi
8 23 50 21:02, 07/04/2018 21:26, 07/04/2018 22:02, 07/04/2018 Kết quả ôn thi
9 16 20 19:51, 07/04/2018 20:15, 07/04/2018 20:15, 07/04/2018 Kết quả ôn thi
10 7 20 13:33, 07/04/2018 13:39, 07/04/2018 13:57, 07/04/2018 Kết quả ôn thi
11 16 20 13:19, 07/04/2018 13:28, 07/04/2018 13:43, 07/04/2018 Kết quả ôn thi
12 6 20 06:05, 06/04/2018 06:13, 06/04/2018 06:29, 06/04/2018 Kết quả ôn thi
13 14 20 20:13, 05/04/2018 20:24, 05/04/2018 20:37, 05/04/2018 Kết quả ôn thi
14 13 20 19:51, 05/04/2018 20:09, 05/04/2018 20:15, 05/04/2018 Kết quả ôn thi
15 15 20 12:59, 31/03/2018 13:09, 31/03/2018 13:23, 31/03/2018 Kết quả ôn thi
16 4 20 12:41, 31/03/2018 12:54, 31/03/2018 13:05, 31/03/2018 Kết quả ôn thi
17 7 20 22:08, 30/03/2018 22:15, 30/03/2018 22:32, 30/03/2018 Kết quả ôn thi
18 2 20 14:43, 28/03/2018 14:47, 28/03/2018 15:07, 28/03/2018 Kết quả ôn thi
19 10 20 14:29, 28/03/2018 14:39, 28/03/2018 14:53, 28/03/2018 Kết quả ôn thi
20 7 20 13:53, 28/03/2018 14:11, 28/03/2018 14:17, 28/03/2018 Kết quả ôn thi