Lịch sử học bài Anh Trung

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Thương Dương 120
Dương Thúy Hiền 52
Nhật Hoàng 30
Anh Ngoc 7
Trà Giang 123
Thương Dương 120
Nguyễn Hương Giang 118
Nguyễn Thế Chính 95
Nguyễn Thúy An 57
Hoài Giang 56
Dương Thúy Hiền 52
Hằng Nguyễn 45
Nguyễn Khánh Huyền 42
Phạm Ngân 40
Nguyễn Hương Giang 285
Nguyễn Đức Anh 238
Nguyễn Anh Thư 212
Thảo Vân 212
Nguyễn Phương Nguyên 194
Hoài Giang 187
Trà Giang 175
Nguyễn Thị Duyên 157
nguyễn thị kim anh 139
Nguyễn Thúy An 132
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nhật Hoàng
100 % 1 phút
Thương Dương
80 % 34 phút
Dương Thúy Hiền
74 % 10 phút
Anh Ngoc
14 % 4 phút
Nhật Hoàng
100 % 1 phút
nguyễn thảo
100 % 2 phút
Nguyễn Hương Giang
90 % 4 phút
Hằng Nguyễn
90 % 25 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
84 % 23 phút
Trà Giang
82 % 11 phút
Hoài Giang
80 % 23 phút
Trần Linh
80 % 2 phút
Thương Dương
80 % 34 phút
Nhật Hoàng
100 % 1 phút
nguyễn thảo
100 % 2 phút
Nguyễn Hương Giang
90 % 4 phút
Hằng Nguyễn
90 % 25 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
84 % 23 phút
Trà Giang
82 % 11 phút
Hoài Giang
80 % 23 phút
Trần Linh
80 % 2 phút
Thương Dương
80 % 34 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 10 10 23:26, 04/10/2017 23:30, 04/10/2017 23:38, 04/10/2017 Kết quả luyện tập
2 2 5 23:06, 02/10/2017 23:10, 02/10/2017 23:12, 02/10/2017 Kết quả luyện tập
3 7 10 22:59, 02/10/2017 23:04, 02/10/2017 23:11, 02/10/2017 Kết quả luyện tập
4 61 80 22:37, 17/09/2017 23:10, 17/09/2017 23:37, 17/09/2017 Kết quả ôn thi
5 25 30 23:11, 14/09/2017 23:23, 14/09/2017 23:41, 14/09/2017 Kết quả luyện tập
6 7 10 23:30, 12/09/2017 23:34, 12/09/2017 23:42, 12/09/2017 Kết quả luyện tập
7 8 10 23:23, 12/09/2017 23:28, 12/09/2017 23:35, 12/09/2017 Kết quả luyện tập
8 28 30 23:06, 11/09/2017 23:13, 11/09/2017 23:36, 11/09/2017 Kết quả luyện tập
9 23 30 22:59, 10/09/2017 23:07, 10/09/2017 23:29, 10/09/2017 Kết quả luyện tập
10 4 10 22:53, 10/09/2017 22:57, 10/09/2017 23:05, 10/09/2017 Kết quả luyện tập
11 28 30 19:36, 08/09/2017 19:42, 08/09/2017 20:01, 08/09/2017 Kết quả luyện tập
12 8 10 19:31, 08/09/2017 19:33, 08/09/2017 19:43, 08/09/2017 Kết quả luyện tập
13 29 30 22:32, 05/09/2017 22:39, 05/09/2017 22:57, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
14 9 10 22:27, 05/09/2017 22:31, 05/09/2017 22:39, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
15 7 10 09:58, 05/09/2017 10:02, 05/09/2017 10:10, 05/09/2017 Kết quả luyện tập
16 8 10 15:23, 03/09/2017 15:26, 03/09/2017 15:38, 03/09/2017 Kết quả luyện tập
17 10 10 15:20, 03/09/2017 15:22, 03/09/2017 15:35, 03/09/2017 Kết quả luyện tập
18 3 5 15:16, 03/09/2017 15:18, 03/09/2017 15:22, 03/09/2017 Kết quả luyện tập
19 7 10 15:00, 03/09/2017 15:08, 03/09/2017 15:12, 03/09/2017 Kết quả luyện tập
20 8 10 22:53, 02/09/2017 22:56, 02/09/2017 23:05, 02/09/2017 Kết quả luyện tập