Lịch sử học bài Nguyễn Thị Phương Thủy

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Nguyễn Thế Chính 31
Nguyễn Ngoan 28
Trà Giang 17
Mót Leuleu 10
Mai Mai 7
Nguyễn Hương Giang 167
Nguyễn Phương Nguyên 150
Trà Giang 85
Hoài Giang 84
Phương Ngân 79
Phuong Linh Hoang 46
Phạm Hoàng Việt 42
Nguyễn Hồng Trang 41
Thảo Lê 31
Nguyễn Thế Chính 31
Nguyễn Đức Anh 442
Hoài Giang 224
Nguyễn Anh Thư 212
Thảo Vân 212
Nguyễn Thị Duyên 196
Nguyễn Phương Nguyên 194
Nguyễn Hương Giang 167
uliser 156
nguyễn thị kim anh 148
Phạm Trí Trung 110
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trà Giang
85 % 6 phút
Nguyễn Thế Chính
68 % 8 phút
Nguyễn Ngoan
56 % 9 phút
Mai Mai
35 % 21 phút
Mót Leuleu
20 % 7 phút
Shin
100 % 58 Giây
Phuong Linh Hoang
92 % 16 phút
Trà Giang
85 % 14 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Nguyễn Hương Giang
83 % 3 phút
Phương Ngân
83 % 1 phút
Nguyễn Hồng Trang
82 % 32 phút
Nguyễn Phương Nguyên
78 % 4 phút
Thảo Lê
77 % 10 phút
Nguyễn Thị Duyên
72 % 5 phút
Shin
100 % 58 Giây
Phuong Linh Hoang
92 % 16 phút
Trà Giang
85 % 14 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Nguyễn Hương Giang
83 % 3 phút
Phương Ngân
83 % 1 phút
Nguyễn Hồng Trang
82 % 32 phút
Nguyễn Phương Nguyên
78 % 4 phút
Thảo Lê
77 % 10 phút
Nguyễn Thị Duyên
72 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 10 10 09:29, 01/10/2017 09:32, 01/10/2017 09:39, 01/10/2017 Kết quả luyện tập
2 6 10 09:23, 01/10/2017 09:27, 01/10/2017 09:33, 01/10/2017 Kết quả luyện tập
3 9 10 21:07, 18/09/2017 21:11, 18/09/2017 21:17, 18/09/2017 Kết quả luyện tập
4 5 10 20:59, 18/09/2017 21:05, 18/09/2017 21:09, 18/09/2017 Kết quả luyện tập
5 5 5 22:14, 15/09/2017 22:18, 15/09/2017 22:20, 15/09/2017 Kết quả luyện tập
6 14 15 20:31, 14/09/2017 20:38, 14/09/2017 20:41, 14/09/2017 Kết quả luyện tập
7 8 10 21:13, 12/09/2017 21:20, 12/09/2017 21:21, 12/09/2017 Kết quả luyện tập
8 5 5 13:16, 11/09/2017 13:20, 11/09/2017 13:21, 11/09/2017 Kết quả luyện tập
9 6 10 17:13, 30/08/2017 17:16, 30/08/2017 17:23, 30/08/2017 Kết quả luyện tập
10 6 10 17:09, 30/08/2017 17:11, 30/08/2017 17:19, 30/08/2017 Kết quả luyện tập
11 4 5 21:10, 23/08/2017 21:11, 23/08/2017 21:16, 23/08/2017 Kết quả luyện tập
12 3 5 21:08, 23/08/2017 21:10, 23/08/2017 21:14, 23/08/2017 Kết quả luyện tập
13 1 5 21:04, 23/08/2017 21:06, 23/08/2017 21:10, 23/08/2017 Kết quả luyện tập
14 1 5 21:01, 23/08/2017 21:03, 23/08/2017 21:07, 23/08/2017 Kết quả luyện tập
15 4 5 20:58, 23/08/2017 21:00, 23/08/2017 21:04, 23/08/2017 Kết quả luyện tập
16 5 10 20:50, 23/08/2017 20:54, 23/08/2017 21:00, 23/08/2017 Kết quả luyện tập
17 8 10 20:47, 23/08/2017 20:49, 23/08/2017 20:57, 23/08/2017 Kết quả luyện tập
18 8 10 20:42, 23/08/2017 20:44, 23/08/2017 20:52, 23/08/2017 Kết quả luyện tập
19 6 10 23:50, 21/08/2017 23:57, 21/08/2017 00:00, 22/08/2017 Kết quả luyện tập
20 8 10 23:44, 21/08/2017 23:48, 21/08/2017 23:54, 21/08/2017 Kết quả luyện tập