Lịch sử học bài Dee Dee Der

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Phương Ngân 79
Phạm Hoàng Việt 42
Trà Giang 34
Thảo Lê 31
Nguyễn Hương Giang 167
Nguyễn Phương Nguyên 155
Hoài Giang 100
Phương Ngân 79
Trà Giang 52
Phuong Linh Hoang 46
Phạm Hoàng Việt 42
Nguyễn Hồng Trang 41
Thảo Lê 31
Nguyễn Thị Duyên 29
Nguyễn Đức Anh 442
Hoài Giang 244
Nguyễn Thị Duyên 234
Nguyễn Anh Thư 212
Thảo Vân 212
Nguyễn Phương Nguyên 194
nguyễn thị kim anh 180
Nguyễn Hương Giang 167
uliser 156
Lan Nhi 126
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trà Giang
85 % 5 phút
Phương Ngân
83 % 1 phút
Thảo Lê
77 % 10 phút
Phạm Hoàng Việt
70 % 30 phút
Shin
100 % 58 Giây
khanh nguyen
93 % 2 phút
Phuong Linh Hoang
92 % 16 phút
Trà Giang
86 % 14 phút
Nguyễn Hương Giang
83 % 3 phút
Phương Ngân
83 % 1 phút
Nguyễn Hồng Trang
82 % 32 phút
Thảo Lê
77 % 10 phút
Nguyễn Thị Duyên
72 % 5 phút
Phạm Hoàng Việt
70 % 30 phút
Shin
100 % 58 Giây
khanh nguyen
93 % 2 phút
Phuong Linh Hoang
92 % 16 phút
Trà Giang
86 % 14 phút
Nguyễn Hương Giang
83 % 3 phút
Phương Ngân
83 % 1 phút
Nguyễn Hồng Trang
82 % 32 phút
Thảo Lê
77 % 10 phút
Nguyễn Thị Duyên
72 % 5 phút
Phạm Hoàng Việt
70 % 30 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 37 50 21:39, 20/10/2017 22:05, 20/10/2017 22:39, 20/10/2017 Kết quả ôn thi
2 36 50 21:16, 20/10/2017 21:31, 20/10/2017 22:16, 20/10/2017 Kết quả ôn thi
3 33 50 21:43, 17/10/2017 22:18, 17/10/2017 22:43, 17/10/2017 Kết quả ôn thi
4 33 50 20:47, 16/10/2017 21:07, 16/10/2017 21:47, 16/10/2017 Kết quả ôn thi
5 35 50 19:55, 16/10/2017 20:19, 16/10/2017 20:55, 16/10/2017 Kết quả ôn thi
6 37 50 19:27, 16/10/2017 19:45, 16/10/2017 20:27, 16/10/2017 Kết quả ôn thi
7 33 50 22:37, 15/10/2017 23:07, 15/10/2017 23:37, 15/10/2017 Kết quả ôn thi
8 38 50 21:53, 15/10/2017 22:19, 15/10/2017 22:53, 15/10/2017 Kết quả ôn thi
9 18 25 21:51, 12/10/2017 22:03, 12/10/2017 22:21, 12/10/2017 Kết quả ôn thi
10 20 25 21:04, 12/10/2017 21:15, 12/10/2017 21:34, 12/10/2017 Kết quả ôn thi
11 17 20 20:58, 12/10/2017 21:02, 12/10/2017 21:22, 12/10/2017 Kết quả ôn thi
12 11 20 20:52, 12/10/2017 20:55, 12/10/2017 21:16, 12/10/2017 Kết quả ôn thi
13 49 50 20:45, 12/10/2017 20:51, 12/10/2017 21:45, 12/10/2017 Kết quả ôn thi
14 41 50 22:30, 11/10/2017 22:43, 11/10/2017 23:30, 11/10/2017 Kết quả ôn thi
15 14 25 22:54, 10/10/2017 22:59, 10/10/2017 23:24, 10/10/2017 Kết quả ôn thi
16 36 50 22:21, 10/10/2017 22:42, 10/10/2017 23:21, 10/10/2017 Kết quả ôn thi
17 19 20 23:01, 06/10/2017 23:05, 06/10/2017 23:25, 06/10/2017 Kết quả ôn thi
18 10 10 23:05, 25/09/2017 23:07, 25/09/2017 23:17, 25/09/2017 Kết quả luyện tập
19 9 10 22:59, 25/09/2017 23:01, 25/09/2017 23:11, 25/09/2017 Kết quả luyện tập
20 10 10 22:48, 25/09/2017 22:51, 25/09/2017 23:00, 25/09/2017 Kết quả luyện tập