Lịch sử học bài hikari

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
nguyễn trung nhật 48
Tàii Nguyễn 40
Hải Âu 29
Canh Nhi Lâm 28
Ngân Kim 22
Tuấn Anh 7
Phan Phương Nhi 5
Ngô ngọc phương trúc 5
Duyên Nguyễn 1
Mai Mai 163
理郎 152
Tú July 97
Phan Mạnh Tuấn 84
Phạm Tuyết 84
Canh Nhi Lâm 75
Hải Âu 67
Vân Anh 59
Nguyễn Thị Thanh Hậu 50
nguyễn trung nhật 48
Tú July 733
Phạm Bích Ngọc 572
Mai Trang 489
理郎 381
Như 297
Ly Đỗ Cẩm 235
Đào Trung Kiên 230
Thiên Linh 219
Tracy 166
Mai Mai 163
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phan Phương Nhi
100 % 17 Giây
Ngô ngọc phương trúc
100 % 39 Giây
Canh Nhi Lâm
80 % 7 phút
Tàii Nguyễn
72 % 2 phút
nguyễn trung nhật
48 % 6 phút
Ngân Kim
44 % 3 phút
Tuấn Anh
35 % 12 phút
Hải Âu
32 % 3 phút
Duyên Nguyễn
20 % 3 phút
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
100 % 2 phút
Dương Thị Thanh Bình
100 % 2 phút
Linh Nguyễn
100 % 20 Giây
Phan Phương Nhi
100 % 17 Giây
Ngô ngọc phương trúc
100 % 39 Giây
Lê Phương Thảo
100 % 2 phút
Ongtrumtp Cdht
93 % 2 phút
Phan Thị Tuyết Mai
90 % 3 phút
Hà Ngọc
90 % 2 phút
Canh Nhi Lâm
88 % 5 phút
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
100 % 2 phút
Dương Thị Thanh Bình
100 % 2 phút
Linh Nguyễn
100 % 20 Giây
Phan Phương Nhi
100 % 17 Giây
Ngô ngọc phương trúc
100 % 39 Giây
Lê Phương Thảo
100 % 2 phút
Ongtrumtp Cdht
93 % 2 phút
Phan Thị Tuyết Mai
90 % 3 phút
Hà Ngọc
90 % 2 phút
Canh Nhi Lâm
88 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 38 50 19:26, 08/02/2018 19:52, 08/02/2018 20:26, 08/02/2018 Kết quả ôn thi