Lịch sử học bài Hồng Anh

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Thương Dương 120
Dương Thúy Hiền 52
Nhật Hoàng 30
Anh Ngoc 7
Trà Giang 123
Thương Dương 120
Nguyễn Hương Giang 118
Nguyễn Thế Chính 95
Nguyễn Thúy An 57
Hoài Giang 56
Dương Thúy Hiền 52
Hằng Nguyễn 45
Nguyễn Khánh Huyền 42
Phạm Ngân 40
Nguyễn Hương Giang 285
Nguyễn Đức Anh 238
Nguyễn Anh Thư 212
Thảo Vân 212
Nguyễn Phương Nguyên 194
Hoài Giang 187
Trà Giang 175
Nguyễn Thị Duyên 157
nguyễn thị kim anh 139
Nguyễn Thúy An 132
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nhật Hoàng
100 % 1 phút
Thương Dương
80 % 34 phút
Dương Thúy Hiền
74 % 10 phút
Anh Ngoc
14 % 4 phút
Nhật Hoàng
100 % 1 phút
nguyễn thảo
100 % 2 phút
Nguyễn Hương Giang
90 % 4 phút
Hằng Nguyễn
90 % 25 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
84 % 23 phút
Trà Giang
82 % 11 phút
Hoài Giang
80 % 23 phút
Trần Linh
80 % 2 phút
Thương Dương
80 % 34 phút
Nhật Hoàng
100 % 1 phút
nguyễn thảo
100 % 2 phút
Nguyễn Hương Giang
90 % 4 phút
Hằng Nguyễn
90 % 25 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
84 % 23 phút
Trà Giang
82 % 11 phút
Hoài Giang
80 % 23 phút
Trần Linh
80 % 2 phút
Thương Dương
80 % 34 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 33 50 09:11, 16/09/2017 09:50, 16/09/2017 10:11, 16/09/2017 Kết quả ôn thi
2 6 7 12:34, 13/09/2017 12:35, 13/09/2017 12:42, 13/09/2017 Kết quả luyện tập
3 9 10 12:12, 13/09/2017 12:14, 13/09/2017 12:24, 13/09/2017 Kết quả luyện tập
4 9 10 12:07, 13/09/2017 12:11, 13/09/2017 12:19, 13/09/2017 Kết quả luyện tập
5 5 5 12:06, 13/09/2017 12:07, 13/09/2017 12:12, 13/09/2017 Kết quả luyện tập
6 19 25 20:51, 11/09/2017 21:02, 11/09/2017 21:21, 11/09/2017 Kết quả ôn thi
7 19 25 20:26, 11/09/2017 20:42, 11/09/2017 20:56, 11/09/2017 Kết quả ôn thi
8 19 25 13:15, 11/09/2017 13:32, 11/09/2017 13:45, 11/09/2017 Kết quả ôn thi
9 20 25 12:45, 11/09/2017 13:12, 11/09/2017 13:15, 11/09/2017 Kết quả ôn thi
10 16 25 11:46, 10/09/2017 12:01, 10/09/2017 12:16, 10/09/2017 Kết quả ôn thi
11 17 25 11:29, 10/09/2017 11:39, 10/09/2017 11:59, 10/09/2017 Kết quả ôn thi
12 37 50 18:44, 08/09/2017 19:23, 08/09/2017 19:44, 08/09/2017 Kết quả ôn thi
13 16 25 17:27, 08/09/2017 17:48, 08/09/2017 17:57, 08/09/2017 Kết quả ôn thi
14 21 25 13:23, 08/09/2017 13:37, 08/09/2017 13:53, 08/09/2017 Kết quả ôn thi
15 19 25 13:00, 08/09/2017 13:19, 08/09/2017 13:30, 08/09/2017 Kết quả ôn thi
16 20 25 12:42, 08/09/2017 12:57, 08/09/2017 13:12, 08/09/2017 Kết quả ôn thi
17 33 50 21:08, 07/09/2017 21:48, 07/09/2017 22:08, 07/09/2017 Kết quả ôn thi
18 21 25 20:42, 07/09/2017 20:59, 07/09/2017 21:12, 07/09/2017 Kết quả ôn thi
19 17 25 20:06, 07/09/2017 20:22, 07/09/2017 20:36, 07/09/2017 Kết quả ôn thi
20 15 25 19:42, 07/09/2017 19:59, 07/09/2017 20:12, 07/09/2017 Kết quả ôn thi